polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  
 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

polski   English   Deutsch   українська   français   русский   čeština  

Informacje

Biblioteka

Projekt ENRICH

1 grudnia 2007 roku rozpoczęto prace w ramach europejskiego projektu ENRICH. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do cyfrowych reprezentacji zabytków piśmiennictwa europejskiego oraz stworzenie wirtualnego sieciowego środowiska do ich badania. Projekt ten realizowany jest wspólnie przez 18 partnerów z 12 krajów. Koordynatorem jest Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej.

ENRICH to projekt celowy finansowany w ramach europejskiego programu eContentPlus. Jego celem jest umożliwienie ciągłego dostępu do zdigitalizowanych dokumentów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w różnych europejskich instytucjach kultury. Projekt ENRICH scala niemal 85% obecnie zdigitalizowanych manuskryptów z bibliotek narodowych państw europejskich. Będą one dodatkowo poszerzone o dane i obiekty cyfrowe pochodzące z bibliotek uniwersyteckich oraz innych instytucji. Uczestnicy projektu łącznie udostępnią ponad pięć milionów zdigitalizowanych stron. Na tej bazie w ramach projektu stworzone zostanie wirtualne środowisko badawcze przeznaczone do pracy nad manuskryptami, inkunabułami, starodrukami oraz innymi dokumentami historycznymi. Podstawą tego środowiska będzie biblioteka cyfrowa Manuscriptorium, która już obecnie daje dostęp do danych z 46 kolekcji dokumentów z Republiki Czeskiej i innych krajów.

Obecna postać Manuscriptorium to rezultat 15 lat prac prowadzonych wspólnie przez AIP Beroun Ltd. oraz Bibliotekę Narodową Republiki Czeskiej. Aktualnie serwis ten udostępnia ponad milion zdigitalizowanych stron, co czyni go najbogatszym źródłem cyfrowych postaci manuskryptów w Europie. Początki Mauscriptorium sięgają programu UNESCO – Pamięć Świata. System ten był powodem przyznania w 2005 r. Bibliotece Narodowej Republiki Czeskiej światowej nagrody UNESCO – Jikji. Doświadczenia oraz wiedzę dotyczące digitalizacji, które zostały zebrane w związku z realizacją Manuscriptorium, wielokrotnie prezentowano w wielu krajach świata.

Link do DBC
źródło: http://dlibra.psnc.pl