Object structure
Title:

Zastosowanie modelowania ścieżkowego w badaniu konsumpcji kolaboratywnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of path modeling in the colaborative consumption examination

Creator:

Szymańska, Anna Irena

Subject and Keywords:

ekonomia współdzielenia ; konsumpcja kolaboratywna ; modele ścieżkowe ; trendy w zachowaniach konsumentów ; zachowania konsumentów ; sharing economy ; collaborative consumption ; path modeling ; trends in consumers behavior ; consumer behaviors

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525; s. 68-82

Abstrakt:

Celem artykułu była identyfikacja kluczowych determinant rozwoju konsumpcji kolaboratywnej, oparta na analizie dostępnej literatury przedmiotu, oraz weryfikacja siły oddziaływania wybranych determinant na intencje zachowań konsumentów w zakresie wyboru konsumpcji kolaboratywnej jako formy zachowania rynkowego. W artykule zaproponowano model koncepcyjny składający się z trzech egzogenicznych oraz jednej endogenicznej zmiennej latentnej i trzynastu opisujących je zmiennych obserwowalnych. Model poddano następnie procesowi weryfikacji z wykorzystaniem modelowania strukturalnego (SEM), co przyczyniło się do redukcji liczby zmiennych jawnych. Model poddano również analizie w zakresie poziomu rzetelności oraz dobroci dopasowania. Zmodyfikowany model SEM miał wszystkie współczynniki istotne statystycznie, a w świetle rozpatrywanych wskaźników dopasowania uznano go za względnie satysfakcjonujący. Umożliwiło to pozytywne zweryfikowanie postawionych na wstępie hipotez badawczych H1, H2 i H3

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2018.525.06

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2018; Nr 525 ; Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: