Object structure

Title:

Mechanizmy kontroli wykorzystania środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Control mechanisms in the process of the use of European Union funds in the financial perspective 2014-2020

Creator:

Walenia, Alina

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544), s. 95-102

Abstrakt:

Celem funkcjonowania mechanizmów kontrolnych środków Unii Europejskiej (UE) jest weryfikacja wywiązywania się beneficjentów z warunków umowy o dofinansowanie projektu oraz prawidłowości prowadzenia odrębnej księgowości i sprawozdawczości dla tych środków. Postępowanie kontrolne obejmuje obszar zarządzania środkami, zakres uprawnień podmiotów zarządzających tymi środkami, sprawdza prawidłowość ich wydatkowania. Zakresem kontroli pozostaje także ocena rozwiązań przyjętych w ramach poszczególnych programów operacyjnych w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa UE i krajowego. Zadania w zakresie kontroli wykonują instytucje tworzące system zarządzania i kontroli środków UE w ramach poszczególnych programów operacyjnych oraz system instytucji kontrolnych państwa (Najwyższa Izba Kontroli, Regionalna Izba Obrachunkowa, Krajowa Administracja Skarbowa i Prezes Urzędu Zamówień Publicznych)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.544.11

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; Nr 1 (544)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu