Object structure

Title:

Nieruchomość jako źródło dochodów własnych gminy z uwzględnieniem możliwości oddziaływania władz samorządowych na ich wielkość

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Real estate as the local government’s own income source with taking into consideration the possibility of local governments impact on their size

Creator:

Poniatowicz, Marzanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173, s. 639-650

Abstrakt:

Nieruchomości stanowią znaczące i stabilne źródła dochodów gmin w postaci: podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz opłat planistycznych, adiacenckich, z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu. Wpływy budżetów gminnych związane z nieruchomościami mogą być zwiększone przez racjonalną gospodarkę terenami gminnymi oraz efektywne zarządzanie majątkiem komunalnym. Niezbędne jest także wprowadzenie podatku katastralnego i przyjęcie wartości nieruchomości jako podstawy opodatkowania. Gruntownej weryfikacji wymaga również system ulg i zwolnień podatkowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 173 ; Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku