Object structure

Title:

The importance of historical research in the institutional analysis of the Polish transformation after 1989 (based on social capital)

Group publication title:

Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century

Title in english:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 208 ; Economics

Creator:

Chumiński, Jędrzej

Subject and Keywords:

social capital ; totalitarianism ; security apparatus in communist Poland ; social activity ; kapitał społeczny ; totalitaryzm ; aparat bezpieczeństwa w PRL ; aktywność społeczna

Description:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15), s. 123-142

Abstrakt:

Rozpad ZSRR i upadek komunizmu rozpoczął w krajach byłego bloku wschodniego proces przejście od systemu tzw. realnego socjalizmu do systemu demokratycznego i gospodarki wolnorynkowej. Przejście to stało się obiektem wnikliwych badań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: ekonomistów, socjologów, psychologów społecznych. Analizy te choć bardzo interesujące, często jednak abstrahują od uwarunkowań historycznych badanych zjawisk i procesów. Dobrą ilustracją są badania nad deficytem w społeczeństwie polskim kapitału społecznego. W artykule podjęta zostanie próba wskazania uwarunkowa-nych historycznie czynników wpływających na niski poziom kapitału społecznego w naszym kraju, zwłaszcza zaś w okresie PRL, w którym szczególną rolę pełnił aparat represji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

eng

Relation:

Ekonomia = Economics, 2011, Nr 3 (15)

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu