Object structure

Title:

Wpływ otwierania gospodarki na lokalny rynek zasobów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of opening of the economy on the local resources market

Creator:

Filus, Maciej

Subject and Keywords:

destylacja zasobów ; hipoteza Balassy–Samuelsona ; lokalny rynek pracy ; resources distillation ; Balassa–Samuelson effect ; local job markets

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 85-93

Abstrakt:

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na lokalny rynek zasobów może mieć otwarcie gospodarki na konkurencję międzynarodową. Pierwsza część poświęcona jest szukaniu analogii między swobodnym przepływem zasobów a znanym z nauk przyrodniczych modelem destylacji Rayleigha. Analiza obu procesów i występujących między nimi analogii pokazuje, że przepływy finansowe oraz migracja, czyli zachowania ekonomiczne zarówno jednostek, jak i całych społeczności są bardzo zbliżone do mechanizmów występujących w przyrodzie podczas procesu parowania. Następnie na podstawie hipotezy Balassy–Samuelsona podjęto próbę opisania długookresowych konsekwencji otwarcia gospodarki kraju na konkurencję międzynarodową dla społeczności lokalnej. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ, jaki na lokalny rynek pracy i finansów mają procesy migracji zarobkowej oraz zmiany struktury przemysłowej kraju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.07

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477 ; Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu